Insektsamling – En spennende hobby

Begynner du å samle på insekter, dukker du ned i en helt ny og spennende verden. Her finner du de merkeligste dyr du noen gang har sett, kanskje de vakreste farger du noen gang har opplevet, og du blir kjent med insektenes hemmelighetsfulle og underlige liv. For mange blir det en livslang hobby. Og du trenger ikke være redd for å få noen komplett samling. Hittil er det funnet ca. 15 000 forskjellige insekter i Norge. Bare av sommerfugler har vi ca. 2160 arter og av biller ca. 3300 arter. Antagelig lever det flere tusen insektarter i vårt land som ennå ikke er oppdaget. Den som har denne hobbyen er blitt innviet i en verden som andre ikke kjenner. Å samle insekter gir stadig nye overraskelser og gleder. — Kanskje det ikke er noen tilfeldighet at mange norske og utenlandske insektsamlere blir svært gamle?

Meld deg inn i en insektsforening

For å få full glede av hobbyen bør man søke kontakt med andre insektsamlere. For det første er det mye å lære om innsamlingsteknikk, preparering og bestemmelse av dyrene. Det finnes mye insektlitteratur som man kan velge i, og et lite hobbybibliotek blir det gjerne etter hvert. For det andre er det veldig inspirerende a møte andre som har samme interessen. Her i landet har vi en hovedforening og en rekke lokalforeninger. Hovedforeningen heter Norsk Entomologisk Forening (entomologi er læren om insekter). Både hobbyentomologer og fagentomologer er velkomne som medlemmer og selvsagt også nybegynnere. Foreningen ble stiftet allerede i 1904 og har i dag ca. 350 medlemmer.

Norsk entomologisk forening kan tilby:

Møter og ekskursjoner.
Tidsskrifter, bestemmelsestabeller og annen litteratur om norsk insektfauna.
Hjelp til å bestemme insektene dine.
Kontakt med en lokalforening.

Møter og ekskursjoner

Både hovedforeningen og lokalforeningene har møter med foredrag og demonstrasjoner. Vi diskuterer, hjelper hverandre og har hyggelig samvær. Særlig lokalforeningene arrangerer hvert år flere ekskursjoner til interessante og spennende insektlokaliteter.

Kontakt med en lokalforening

I løpet av de siste årene er det blitt etablert 9 lokalforeninger flere steder i landet. I mai 1985 var det lokalforeninger følgende steder: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger/Sandnes, Larvik, Drammen, Oslo/Akershus og Østfold. Nærmere opplysninger om kontaktpersoner i lokalforeningene fås ved henvendelse til hovedforeningen (send inn slippen på siste side).

Bestemmelsestabeller / Litteratur

Norsk Entomologisk Forening utgir en rekke trykksaker:

I. Et fagtidsskrift med vitenskapelige artikler om norske insekters utbredelse, biologi etc.: Norwegian Journal of Entomology. Utkommer med to hefter i året.

II. Et mer populært og innholdsrikt medlemsblad, spesielt beregnet på hobbyentomologer og nybegynnere: Insekt-Nytt. Utkommer med fire hefter i året.

III. En serie med norsk-språklige tabeller for bestemmelse av en mindre insektgruppe til art: Norske insekttabeller. Utkommer uregelmessig med ett til flere hefter pr. år.

IV. En serie som viser den kjente utbredelsen i Norge for hver art innen en bestemt insektgruppe: Insecta Norvegiae. Utkommer uregelmessig.

Du får hjelp til å bestemme insektene dine

I foreningen finnes spesialister på mange ulike insektgrupper. Særlig i begynnelsen er det nesten nødvendig å få hjelp til å bestemme artene med sikkerhet. Etter hvert som man får erfaring og anskaffer den nødvendige litteratur, klarer man seg mer på egen hånd. Men selv erfarne samlere har av og til behov for å diskutere «vanskelige» arter med andre kolleger.—Dette er noe av sjarmen med insektsamling: En rekke arter er lette å bestemme, mens de som ønsker å bryne seg på vanskeligere ting har nok av spennende oppgaver å prøve seg på. Og det viser seg at mange hobbyentomologer blir svært gode, ja noen ganger bedre spesialister enn fagentomologene på bestemte insektgrupper. Også i Norge har vi eksempler på at hobbyentomologer har oppnådd internasjonal anerkjennelse.

For å gi hjelp til nybegynnere, har Norsk Entomologisk Forening kontaktpersoner for de største gruppene av insekter, som biller, sommerfugler osv. Ved å skrive til disse kontaktpersonene, vil man få mange nyttige opplysninger om fangst, preparering, bestemmelse av arter e.l.

Uten insektene stopper naturen

Dette slagordet kan fullt ut forsvares. Insektene spiller en nøkkelrolle i mange viktige prosesser i naturen, f.eks. i bestøvning, i nedbrytning av dødt materiale, som rovdyr og parasitter og som næring for fugl, fisk og andre dyr. Når vi studerer insektene, får vi et innblikk i hvordan naturen arbeider, og hvordan alt griper inn i hverandre. I de siste årene er insektene blitt trukket inn i vernearbeidet. Foreningen arbeider med å få vernet spesielle lokaliteter med en sjelden eller artsrik insektfauna.

Mange insektgrupper er dårlig kjent i Norge, og det ligger mange interessante oppgaver og venter. Forutsetningen for en vellykket hobby er at du etterhvert blir i stand til å bestemme de fleste artene selv. Ved å beherske en bestemt gruppe kan du undersøke denne systematisk og virkelig bidra til å øke vår kunnskap om insektenes utbredelse og levevis.

Norsk entomologisk forening

Som medlem av Norsk entomologisk forening får man tilsendt tidsskriftet Norwegian Journal of Entomology med to hefter i året. Du får også medlemsbladet Insekt-Nytt med fire nummer i året og diverse rundskriv med opplysninger om møter, ekskursjoner, aktuell litteratur, etc. Kontingenten er for tida (2004) kr. 200,- pr. år.

Copyright Norsk entomologisk forening